Algemene verkoopsvoorwaarden


1. De bestellingen zijn bindend behoudens tegenbericht door de verkoper binnen de maand.

2. De goederen reizen op risico van de koper.

3. Alle leveringen worden franco verzonden voor zover het bedrag van de bestelling 350 € overschrijdt.

4. Leveringstermijnen:

a) De opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderend enworden steeds bij wijze van inlichting gegeven en zonder waarborg.

b) Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven voor de koper tot schadevergoeding jegens de verkoper of tot het intrekken van de bestelling.

c) Iedere wijziging op verzoek van de koper aan een bestelling doet de overeengekomen leveringstermijn ten bate van de verkoper teniet.

5. Klachten:

a) De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de 8 dagen na datum van verzending der factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

b) Klachten nopens kwaliteit of conformiteit moeten per aangetekend schrijven binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen aan de verkoper worden vermeld.

c) Klachten gericht aan de vertegenwoordiger zijn niet geldig.

6. Betaling:

a) De betaling gebeurt contant ten huize van de verkoper tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen.

b) In geval langere termijnen worden toegestaan is steeds een acceptwissel vereist. De koper is verplicht de hem aangeboden wissel binnen de 5 dagen terug te sturen, voorzien van zijn handtekening voor accept.

c) Bij betaling op groot contant, binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur wordt het gangbare disconto toegekend.

Dit laatste wordt steeds op de factuur vermeld.

7. Wanbetaling:

a) De verzending van factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum.

b) In geval van niet betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W.

c) Bovendien is de verkoper niet verplicht verdere leveringen uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens alle verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

d) Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 € en een maximum van 1860 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd alle kosten en de verwijlintresten. e) Alle inningkosten, inbegrepen gerechtelijke en buiten gerechtelijke aanmaningen zijn ten     laste van de koper.

8. Eigendomsvoorbehoud:

De koopwaar en de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking op art. 1585 van het B.W.

9. Contractbreuk:

De vernietiging van een bestelling door de koper houdt in zich een schadeloosstelling van 40% op de koopsom aan de verkoper + het commissieloon van de vertegenwoordiger.

10. De bestelling is voor de verkoper slechts bindend voor zover de koper gedekt wordt door de kredietverzekeringsmaatschappij.

De verkoper is bovendien te allen tijde, alvorens te leveren of met de levering verder te gaan, gerechtigd zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen.

11. Betwistingen:

a) Alle betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper.

b) Het domiciliëren van wissels in een andere gemeente, betekent noch wijziging noch verzaking aan deze bepaling.